×

Education Network

SHMAT “ARBËRIA”

Drejtor: Xhelal Jetishi, Tel: 0280 324 014; Adresa: Rr. "Rruga e Zabelit"; Email: shml.arberia@gmail.com

DREJTIMET

  • Teknologji ushqimore
  • Kuzhinieri
  • Pemëtari, Vreshtari
  • Mbrojtja e bimëve
  • Blegtori
  • Hortikulturë
  • Agrobiznes
  • Përpunimi i mishit
  • Laborant i biologjisë

Nxënës: 144

Mësimdhënës të kualifikuar:

41

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Jo

Punëtoritë

3

Shkolla ka qasje të dobët ose nuk ka fare qajse në internet, është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

25 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e transportit të nxënësve

Mungesa e sigurimit për nxënës gjatë punës praktike

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Objektet e vogla në biznese dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Joserioziteti i nxënësve për mësim praktik

Kosto e lartë e paisjeve në biznese

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime profesionale

Digjitalizimi komplet i shkollës

Pavarësia në menaxhimin e financave

Vijimi më i rregullt në mësimin teorik dhe praktik

Mundësia e vizitave të ndërsjellta shkollë-biznese dhe anasjelltas