×

Education Network

SHMAT “ARBËRIA”

Drejtor: Xhelal Jetishi

DREJTIMET

 • Teknologji ushqimore
 • Kuzhinë
 • Pemëtar, Vreshtari
 • Mbrojtja e bimëve
 • Blegtor
 • Hortikulturë
 • Agrobiznes
 • Përpunimi i mishit
 • Laborant i biologjisë
 • Rrobaqepësi
 • Fitofarmaci
 • Përpunimi i frutave
 • Veterinari

Nxënës: 211

Mësimdhënës të kualifikuar:

45

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Të gjitha lëndët. Kurrikulat e bazuara në standardeve të profesionit sipas MASHT-it: Teknologji ushqimore, Pemëtar, Vreshtar, Blegtor, Agrobiznes, Fitofarmaci, Veterinari, Kuzhinë, Mbrojtje e bimëve, Përpunimi i mishit, Rrobaqepësi, Përpunimi i frutave

Punëtoritë

3

Punëtoria Nr. i punëtorive
Kimi 1
Biologji 1
Firma ushtrimore 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

20 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Transporti i nxënësve

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Përmirësimi i infrastrukturës shkollore

Riparim dhe instalim i ngrohjes dhe rregullimi i ujësjellësit

Trajnime profesionale për stafin e shkollës

Digjitalizimi komplet i shkollës dhe pajisja me laptop dhe projektor