×

Education Network

SHMAT “ABDYL FRASHËRI”

Drejtor: Bekë Mulaj, Tel: 038 603 911; Adresa; Rr. "12 Qershori" Nr. 45; Email: SHML.Abdyl.Frasheri@rks-gov.net

DREJTIMET

  • Agrobiznes
  • Hortikulturë
  • Mbrojtje e bimëve
  • Veterinari
  • Kultivimi i kulturave të përziera
  • Përpunimi i qumështit
  • Përpunimi i ushqimit

Nxënës: 279

Mësimdhënës të kualifikuar:

37

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Përpunues i ushqimit, Kultivues i kulturave të përziera dhe rritës i kafshëve, Hortikulturë. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Agrobiznes, Mbrojtje e bimëve, Veterinari, Kultivimi i kulturave të përziera, Përpunimi i ushqimit, Përpunimi i qumështit

Punëtoritë

16

Punëtoria Nr. i punëtorive
Teknologji ushqimore 4
Agrobiznes 3
Hortikulturë 3
Mbrojtje e bimëve 3
Veterinari 3
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI-9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

5 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Transporti i nxënësve

Sigurimi i nxënësve gjatë punës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Mangësi ligjore për mësim dual

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Mbështetje financiare për sigurimin e lëndëve të para

Trajnime profesionale për stafin dhe menaxhmentin

Stilumim me bursa

Renovim i shkollës

Pajisje për shkollën

Përmirësim të infrastrukturës ligjore

Decentralizim i shkollës