×

Education Network

SHMAT “ABDYL FRASHËRI”

Drejtor: Bekë Mulaj

DREJTIMET

  • Agrobiznes
  • Hortikulturë
  • Mbrojtje e bimëve
  • Veterinari
  • Kultivimi i kulturave të përziera
  • Përpunimi i qumështit
  • Përpunimi i ushqimit

Nxënës: 353

Mësimdhënës të kualifikuar:

37

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Përpunues i ushqimit, Kultivues i kulturave të përziera dhe rritës i kafshëve, Agrobiznes. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Agrobiznes, Mbrojtje e bimëve, Veterinari, Kultivimi i kulturave të përziera, Përpunimi i ushqimit, Përpunimi i qumështit

Punëtoritë

7

Punëtoria Nr. i punëtorive
Veterinari 1
Hortikulturë 2
Mbrojtje e bimëve 4
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI-9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

4 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Transporti i nxënësve

Sigurimi i nxënësve gjatë punës

Sigurimi i shujtës ditore pë nxënës

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Krijimi i zyrës për bashkëpunim me biznese

Investime në infrastrukturë

Revitalizimi i kabineteve me kompjuterë