×

Education Network

Qendra e Aftësimit Profesional – PEJË

Drejtor: U.D. Edison Bërdyna, Tel: 039 433 860; Adresa: Rr. "Kasim Shala" P.n; Email: Edison.Berdyna@rks-gov.net /edisonberdyna@hotmail.com

DREJTIMET

 • Saldim
 • Instalues Ujësjellësi dhe Kanalizim
 • Ndërtimtari
 • Zdrukthtari
 • Braille
 • Elektrikë
 • Asistent Administrativ
 • Kuzhinë
 • Kontabilitet
 • Agrokulturë
 • Vetëpunësim
 • Administrim Biznesi

Nxënës: 1,250

Mësimdhënës të kualifikuar:

5

Në qendër nuk ofrohet trajnimi TFT (Trajnimi Fillestar për Trajner)

Punëtoritë

10

Qendra ka qasje në internet dhe ka kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Mësim praktik - 70%

Mësim teorik - 30%

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

50 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e logjistikës

Vështirësi në monitorim të kandidatëve

Nevojat e qendrës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime për stafin dhe menaxhmentin

Në lidhje me mësimdhënësit, të krijohen kushtet dhe logjistika e nevojshme për zbatim të kurrikulave

Krijimin e kushteve dhe mundësive për ngritjen e motivimit të studentëve

Unifikimi dhe zbatimi uniform i kurrikulës në të gjitha Qendrat e Trajnimit në Kosovë

Furnizimi i kabineteve me mjetet e nevojshme

Vendosja dhe përforcimi i rrjetit të internetit si dhe pajisjeve kompjuterike

Do të ishte mirë që bizneseve t'u ofrohet mundësia për të bërë një pagesë minimale për kandidatët që janë duke u trajnuar, në mënyrë që ata të kenë motivimin për t'i mbajtur dhe trajnuar këta kandidatë