×

Education Network

Qendra e Aftësimit Profesional – PEJË

Drejtor: Rexhë Gashi

DREJTIMET

 • Saldim
 • Instalues Ujësjellësi dhe Kanalizim
 • Ndërtimtari
 • Zdrukthtari
 • Braille
 • Elektrikë
 • Asistent Administrativ
 • Kuzhinë
 • Kontabilitet
 • Agrokulturë
 • Vetëpunësim
 • Administrim Biznesi

Nxënës: 925

Mësimdhënës të kualifikuar:

11

Në qendër nuk ofrohet trajnimi TFT (Trajnimi Fillestar për Trajner)

Punëtoritë

11

Punëtoria Nr. i punëtorive
Saldim 1
Ndërtimtari 1
Vetëpunësim 1
Braille 1
Kuzhinë 1
Asistent Administrativ 1
Elektrikë 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Agrokulturë 1
Instalues Ujësjellësi dhe Kanalizim 1
Administrim Biznesi 1
Zdrukthtari 1
Qendra ka qasje në internet dhe ka kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Mësim praktik - 80%

Mësim teorik - 20%

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

104 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Sigurimi shëndetësor jo i rregulluar me ligj

Mos monitorimi në kompani

Keqpërdorimi i kandidatëve

Nevojat e qendrës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnim lidhur me menaxhimin

Rritje e numrit të trajnerëve

Mbështetje financiare