×

Education Network

Qendra e Aftësimit Profesional – GJAKOVË

Drejtor: Arbër Zhubi

DREJTIMET

 • Asistent Administrativ
 • Rrobaqepësi e avancuar
 • Saldim
 • Grimere
 • Kontabilitet
 • Instalues elektrik
 • Asistent Administrativ Ponoshec
 • Rrobaqepësi
 • Vetëpunësim
 • Menaxhimi i ndërmarrjeve mikro dhe vogla
 • Parukeri

Nxënës: 537

Mësimdhënës të kualifikuar:

4

Në qendër ofrohet trajnimi TFT (Trajnimi Fillestar për Trajner)

Punëtoritë

7

Punëtoria Nr. i punëtorive
Kuzhinë 1
Asistent Administrativ 1
Instalime elektrike 1
Rrobaqepësi 1
Parukeri 1
Vetëpunësim 1
Saldim 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Qendra ka qasje në internet dhe ka kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Mësim praktik - 80%

Mësim teorik - 20%

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

18 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Nuk ka mentor për mentorimin e kandidatëve gjatë praktikës

Nevojat e qendrës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnim në programin e brendshëm aplikativ SIMP,

Vizita studimore

Trajnime profesionale

Pajisja e kabineteve me mjete

Aktivizimi i kabineteve që janë jashtë funksionit