×

Rreth nesh

Kjo është faqja zyrtare e projektit “Harmonizimi i Arsimit dhe i Aftësimit me Nevojat e Tregut të Punës – ALLED Faza II”. Siç është paraqitur dhe aprovuar në raportin fillestar të projektit për qëllime të komunikimit, akronimi ALLED2 do të përdoret me të njëjtin kuptim.

Për zhvillim të qëndrueshëm të shoqërive, duke qenë të gatshëm për Industri 4.0, të aftë të konkurrojnë në tregun global me çdo qytetar të përfshirë, cilësia e arsimit, e aftësimit dhe e mësimit tërëjetësor është esenciale për rritjen dhe zhvillimin ekonomik dhe për mirëqenien e çdo qytetari.

Njerëzit janë resursi më i çmueshëm

Që shoqëria të jetë në gjendje që të konkurrojë në tregun global dhe të jetë e gatshme për Industri 4.0, harmonizimi i arsimit dhe i aftësimit me nevojat e tregut të punës është proces i domosdoshëm dhe konstant për planifikim dhe zhvillim të mençur në afat të gjatë. Le të ecim përpara drejt procesit përmes projektit ALLED2 pasi e ardhmja është në shkollat tona sot.

Duke qenë të vetëdijshëm se arsimi është shtylla kurrizore e çdo shoqërie, projekti ALLED2 po ndërton mbi arritjet e ALLED1 me objektiv të qartë për të kaluar nga projekti i drejtuar drejt zhvillimeve të ngulitura në procese Kosovë në këtë sferë duke qenë të vetëdijshëm se bota e punës dhe bota e arsimit janë dy duar të trupit të njëjtë.