×

News

Projekti ALLED2 ka kënaqesine të shpall krijimin e CoP – Komunitetit të Praktikës

Projekti ALLED2 është i lumtur dhe krenar të njoftojë që zhvillimi i CoP – Komuniteti i Praktikës për ALLED2 EduNET (gjeni më shumë rreth EduNET në faqen tonë të internetit: www.alled.eu) tani është përfunduar dhe është  në funksion.

Ajo që mësuam nga COVID-19 është se mjetet digjitale janë një domosdoshmëri dhe e ardhmja digjitale padyshim që po ndodh tani.

Pse CoP?

Metoda e hapur e koordinimit (OMC) në Komisionin Evropian është një metodë e përdorur në fushën e të ashtuquajturit acquis të butë (fushat e bashkëpunimit të bazuar në subsidiaritet si Arsimi, Punësimi, Politika Sociale, Trainimi Profesional, Rinia, Kultura) dhe është i përbërë i 4 parimeve themelore:

•      Identifikimin dhe përcaktimin e përbashkët të objektivave që duhen arritur (miratuar nga Këshilli);

•      Të krijojnë bashkërisht instrumente matëse (statistika, tregues, udhëzues);

•      Shënimi i stolit, d.m.th krahasimi i performancës së vendeve të BE-së dhe

•      Shkëmbimi i praktikave më të mira (të monitoruara nga Komisioni).

Parimi themelor i OMS është shkëmbimi i njohurive dhe/ose mësimi nga bashkëmoshatarët. Një nga fushat e shkëmbimit të njohurive, mbështetur dhe promovuar nga Komisioni Evropian është ndarja në nivelin e praktikuesve në fushën e ngjashme (i njohur si Komuniteti i Praktikave). Përpunimi i fundit i rëndësisë së CoP (në përputhje me Agjendën Digjitale të BE-së) dhe parimet për këtë zbatim të mjetit janë shtjelluara në të ashtuquajturën “Ndarja e njohurive për zbatimin më të mirë të politikës rajonale të BESO dhe SHPERNDAJE”,

(2016, Qendra e Përbashkët e Kërkimit e Komisionit Evropian, Zyra e Publikimeve të Bashkimit Evropian; ISBN: 978-92-79-65327-8, ISSN: 1831-9424, DOI: 10.2760 / 290866, Identifikues të tjerë: 28432 EUR EN, OPOCE KJ -NA-28.432-EN-N)

(për referencat: Svanfeldt, C; Rancati, A.; Cuccillato, E.; Troussard, X; Enabling Communities of Practice, 2016; EUR28432 EN; doi: 10.2760 / 290866)

ku shkëmbimi i njohurive si dhe grumbullimi i njohurive përbëhet nga tre faza të cilat gjithashtu mund të përkthehen në objektivat e komunitetit:

Faza 1:    Mbjellja e farave të një komuniteti, identifikimi i çështjeve të përbashkëta dhe kampionët të gatshëm për të marrë përgjegjësinë për veprim;

Faza 2:    Rritja e komunitetit dhe mbështetja e kampionëve;

Faza 3:    Korrja e rezultateve, duke e bërë procesin të vetë-qëndrueshëm.

Për ta përmbledhur, Komuniteti i Praktikës është një mjet për menaxhimin e njohurive dhe përfaqëson një grup njerëzish që ndajnë një zanatë ose një profesion. Koncepti u propozua për herë të parë nga antropologu u njohur Jean Lave dhe teoricieni arsimor Etienne Wenger në librin e tyre të vitit 1991 Situated Learning (Lave & Wenger 1991). Wenger atëherë u zgjerua në mënyrë të konsiderueshme në konceptin në librin e tij të vitit 1998 Komunitetet e Praktikës (Wenger 1998). Nuk është fenomen i ri: ky lloj i të mësuarit ka ekzistuar për aq kohë sa njerëzit kanë mësuar dhe shkëmbyer përvojat e tyre përmes tregimit.

Në ditët e sotme, me zhvillimin teknologjik (Industry 4.0) IoT dhe digjitalizimi është një mjet i përhapjes së menaxhimit të njohurive. Mësimi i marrë nga COVID-19 është se kjo metodë / mjet do të ketë një rëndësi edhe më të madhe në të ardhmen si një mjet për menaxhimin e njohurive për të mbështetur shkëmbimin e njohurive dhe të mësuarit nga shokët midis praktikuesve / profesionistëve të sektorit.

Në këtë mënyrë, projekti ALLED2 është duke bërë një hap përpara drejt Agjendës Digjitale të BE-së për Edukimin dhe duke mbështetur bashkëpunimin e strukturuar dhe shkëmbimin e njohurive midis ALLED2 EduNET dhe të gjithë palëve të interesuara.