×

News

ALLED2 po zhvillon punëtorinë e parë për zhvillimin e Barometrit të Aftësive/ Skills Barometer.

Kjo punëtori synon të sigurojë një platformë për palët e interesuara kombëtare, OEK dhe aktorët e tjerë të interesuar në projektin ALLED 2 dhe gjithashtu ekspertë të tjerë të interesuar, për të mësuar dhe diskutuar se si të zbatohen në praktikë metodat kryesore të parashikimit të aftësive.

Punëtoria është përqendruar shumë në metodat dhe praktikat e analizës së boshllëqeve të aftësive dhe praktikat e parashikimit të aftësive në vendet e tjera, mjetet sektoriale të parashikimit të aftësive dhe zbatimin dhe hapat praktikë të ngritjes së Barometrit të Aftësive.

Ekspertët ndërkombëtarë dhe vendas do të reflektojnë në mjetet e parashikimit të aftësive dhe sfidat dhe pengesat për t’i bërë ato të rëndësishme për politikëbërjen.